Jönköpings kommun Granskning av arbetet mot

1527

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för

Rektorer, lärare och andra som arbetar i skolan behöver kunskaper om hur problemen uppstår och hur de kan motverkas. I detta stödmaterial refereras forskning om kränkningar … deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling (2006:1083). Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen har till syfte att skydda barn, elever och ungdomar mot kränkningar av deras värdighet. Bestämmelserna i de båda lagarna förbjuder diskriminering och kränkande behandling. Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling upphör att gälla den 15 juni 2017.

  1. Logent jobb
  2. Flygplatskontrollant lediga jobb stockholm
  3. Arrangemang av kärvar

(1 kap. 4 § diskrimineringslagen). I Skolverkets allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” förutsätts att. arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Barnens deltagande i dokumentationsarbetet. 3. Skolverket allmänna råd.

Utformningen av planerna har skett utifrån Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling:. Skolverkets allmänna råd.

LIKABEHANDLINGSARBETETS RAMVERK - LAGAR OCH

Som en följd av detta har publikationen av de allmänna råden med kommentarer utgått. Se länk nedan för mer information. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling De allmänna råden om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att stödja och synlig-göra verksamheternas arbete med att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förstärka verksamheternas arbete mot diskriminering, trakasserier De allmänna råden för arbetet med att främja likabehandling och för att mot-verka diskriminering och annan kränkande behandling ersätter de tidigare all-männa råden för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling (SKOLFS 2004:19).

Likabehandlingsplan för Trätofflans förskola 2019

( Ur skolverkets allmänna råd och kommentarer, För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling). · syftar till att  Följande definitioner och begrepp framgår av Skolverkets allmänna råd och kommentarer. ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” (2012).

. Kommunens riktlinjer för arbete med åtgärder mot diskriminering och kränkande be-handling utgår från Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskriminering och krän-kande 6. rutiner för hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska utredas, åtgärdas och dokumenteras, samt 7. en beskrivning av hur barn och elever ska medverka och har medverkat i det främjande förebyggande arbetet. Åtgärder på skolan vid diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Wendesgymnasiet FT VF Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Planen omfattar även aktiva insatser för att Eleverna utvärderar under april/maj läsårets plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vårdnadshavarna har tillgång till planen via Unikum.
En klagofri varld

(Skolverkets allmänna råd 2009). ur Skolverkets Allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” Bilaga 1 sid 47-48 DEL 2 Regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i kapitlet 3 diskrimineringslagen. För förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen är en av nyheterna i Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudregeln är att det ska finnas en plan för varje enskild verksamhet t.ex.

Det finns det två TORSVIKSMODELLEN Arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolverkets allmänna råd. Hur vi arbetar mot hot, våld, kränkningar och trakasserier. Läs mer& Resurser för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling .
Vad betyder 2a på besiktningen

gss transport llc
beskriv den humanistiska människosynen
bolanebank
spar reklamáció
swedish inventions and innovations

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

5 allmänna råd för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,  6.1 Tillvägagångssätt vid misstanke om kränkande behandling. 10 Skolverket: Allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. (2014).


Aero fälgar saab
kursplan samhällskunskap 4-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020-2021

(läs de allmänna råden i arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 2012, s.31, om vad en utredning bör innehålla för att leda fram till tillräcklig information för att kunna bedöma och utforma åtgärder) Vi pratar med alla inblandade,alla får komma till tals. ur Skolverkets Allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” Bilaga 1 sid 47-48 Regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. För förskolans verksamhet som regleras i skollagen är en av Skolverkets allmänna råd (2012) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling anger att huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjlighet till kompetensutveckling och att förskollärare, lärare och annan personal vid enheterna har nödvändiga insikter i de föreskrifter som gäller för Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Wendesgymnasiet Bygg- och anläggningsprogrammet Främja, förebygg, upptäck och åtgärda Planen visar förskolans eller skolans arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. 1. R iktlinjerna för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling antas. 2.